Betalingsvoorwaarden

1.    Onze facturen zijn contant te betalen, behoudens tegenstrijdige overeenkomsten.
2.    Elk jaar, in januari, worden de bedragen van de prestaties geïndexeerd op basis van de verandering in de consumptieprijsindex.
3.    Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal vanaf dat moment van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest dragen van 6% per jaar.
4.    Elke betwisting moet schriftelijke en aangetekend gebeuren binnen de 15 dagen na factuurdatum. Na deze termijn wordt de factuur als definitief aanvaard beschouwd.
5.   In geval van ongegronde wanbetaling van een factuur op haar vervaldag, zijnde binnen de 30 dagen na de factuurdatum, wordt het bedrag van rechtswege verhoogd met 15% met een minimum van 25 EUR dit onafhankelijk van de nalatigheidsintresten.
6.    In geval van betwisting tussen beide partijen of betalingsvervolgingen, zijn de Brusselse rechtbanken en het Vredegerecht van het kanton Brussels exclusief als enige rechtsbevoegd.