Circulaire 2023/C/42 over de persoon-aan-persoonverkoop van overtollige elektriciteit geproduceerd door een particulier

08/05/2023 - Gepubliceerd door : FiduPress < Terug Circulaire 2023/C/42 over de persoon-aan-persoonverkoop van overtollige elektriciteit geproduceerd door een particulier

Deze circulaire bespreekt de fiscale behandeling van de inkomsten uit de persoon-aan-persoonverkoop van overtollige elektriciteit geproduceerd door een particulier.

I. INLEIDING

1. Iedereen die aangesloten is op het elektriciteitsnet en een digitale meter heeft en zelf elektriciteit produceert via bijvoorbeeld een installatie van zonnepanelen (1) kan eventuele overschotten rechtstreeks verkopen aan één andere afnemer.

(1) Hierna PV-installatie.

2. Dat heet persoon-aan-persoonverkoop of peer-to-peerhandel.

3. De prijs mag je zelf bepalen en de eventuele betaling mag onderling worden geregeld. Gratis wegschenken mag ook.

II. FISCALE BEHANDELING

A. PV-installatie die uitsluitend in de privésfeer wordt gebruikt

1. GEEN BELASTBARE INKOMSTEN

4. De verkoop door een particulier van overtollige elektriciteit opgewekt door zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van de woning (2), maakt in principe een normale verrichting van beheer van zijn privévermogen uit.

(2) Bijvoorbeeld zonnepanelen geplaatst op het dak van de woning, in de tuin, of op het dak van een vrijstaand bijgebouw in de tuin, zoals een garage, tuinhuis, schuurtje of pool house.

5. De inkomsten die daaruit voortvloeien worden dan ook niet aangemerkt als belastbare inkomsten, voor zover uiteraard die elektriciteit wordt geproduceerd door installaties die uitsluitend in de privésfeer worden gebruikt.

2. DIVERSE INKOMSTEN

6. Wanneer evenwel uit de feitelijke omstandigheden blijkt dat de verkoop van die elektriciteit geen normale verrichting van beheer van een privévermogen uitmaakt, zullen de inkomsten die daaruit voortvloeien worden aangemerkt als diverse inkomsten (3).

(3) In de zin van artikel 90, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92).

7. Deze inkomsten worden naar het nettobedrag ervan in aanmerking genomen. Dit is het brutobedrag verminderd met de kosten waarvan de belastingplichtige het bewijs levert dat zij tijdens het belastbare tijdperk zijn gedaan of gedragen om die inkomsten te verkrijgen of te behouden (4). Deze inkomsten zijn belastbaar tegen een afzonderlijke aanslagvoet van 33 % (5), behoudens wanneer de volledige samentelling van die inkomsten met de andere inkomsten voordeliger is (6).

(4) Toepassing van artikel 97, § 1, WIB 92.

(5) Toepassing van artikel 171, 1°, a, WIB 92.

(6) Toepassing van artikel 171, aanhef, WIB 92.

8. De kwalificatie als divers inkomen is gebaseerd op het feit dat de exploitatie van zonnepanelen op zich geen noemenswaardige beroepshandelingen vergt.

3. NORMALE VERRICHTINGEN BEHEER PRIVÉVERMOGEN – INSTELLEN VAN EEN NORM

9. Zoals hiervoor reeds werd aangehaald moet aan de hand van de feitelijke omstandigheden worden nagegaan of er al dan niet sprake kan zijn van normale verrichtingen van beheer van een privévermogen.

10. Een energieproductie die het eigen verbruik op substantiële wijze overschrijdt, kan er onder meer op wijzen dat het niet meer gaat om normale verrichtingen van beheer van een privévermogen.

11. Op het vlak van de inkomstenbelastingen hanteert de administratie geen specifieke norm inzake de productiecapaciteit van de zonnepanelen.

12. Op het vlak van de btw wordt daarentegen wel een specifieke norm gehanteerd. De levering door een particulier van elektriciteit die wordt geproduceerd door een PV-installatie met een maximaal AC-vermogen dat niet groter is dan 10 kVA wordt niet aan de btw onderworpen.

13. Die grens van 10 kVA is op het vlak van de btw enkel van toepassing wanneer de volgende twee cumulatieve voorwaarden zijn voldaan:

-      de producent heeft niet reeds om een andere reden de hoedanigheid van btw-belastingplichtige in de zin van artikel 4 van het Btw-Wetboek. Het gaat dus om een 'een particulier',

-      de producent beschikt over een (digitale) teller die toelaat de eigen productie die wordt geïnjecteerd in het distributienet afzonderlijk te meten. Indien een dergelijke meter niet voorhanden is, kunnen immers geen 'leveringen' gemeten worden en doet het vermogen van de installatie er niet toe (7).

(7) Voor een volledige toelichting wordt verwezen naar de gepubliceerde administratieve btw-beslissing nr. E.T.114.454 van 28.10.2014.

14. In antwoord op een parlementaire vraag heeft de Minister van Financiën gesteld dat, rekening houdende met de versnelde energietransitie op het vlak van de huishoudelijke energievoorziening en de vergroening van de mobiliteit, voormelde norm ook op het vlak van de inkomstenbelastingen als een redelijke norm moet worden gehanteerd, voor zover het uiteraard een PV-installatie betreft die uitsluitend in de privésfeer wordt gebruikt (8).

(8) Zie schriftelijke parlementaire vraag nr. 1204 van 26.10.2022 van Volksvertegenwoordiger Servais Verherstraeten over 'inkomsten energiedelen (MV 31099 C)' – Kamer, Vragen en Antwoorden, 2022-2023, QRVA 55/099 d.d. 16.12.2022, blz. 134.

15. Concreet betekent dit dat de persoon-aan-persoonverkoop van zelf geproduceerde, overtollige elektriciteit door een PV-installatie met een maximaal AC-vermogen dat niet groter is dan 10 kVA als een normale verrichting van het beheer van het privévermogen kan worden aangemerkt, en derhalve geen in de inkomstenbelastingen belastbare verrichting uitmaakt (9).

(9) Voor zover het uiteraard een PV-installatie betreft die uitsluitend in de privésfeer wordt gebruikt.

16. Wanneer de PV-installatie die norm overschrijdt, betreft het geen normale verrichting van beheer van een privévermogen, en maken de inkomsten uit de persoon-aan-persoonverkoop diverse inkomsten uit.

B. PV-installatie die geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor het uitoefenen van een zelfstandige beroepswerkzaamheid

17. Wanneer daarentegen die PV-installaties geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor het uitoefenen van een zelfstandige beroepswerkzaamheid dan moeten de inkomsten behaald uit de persoon-aan-persoonverkoop ten belope van het beroepsgedeelte van de PV-installatie worden aangemerkt als belastbare beroepsinkomsten (10).

(10) Overeenkomstig artikel 37, WIB 92.

III. INJECTIEVERGOEDING

18. De injectievergoeding is de vergoeding die eigenaars van zonnepanelen en een digitale meter van hun energieleverancier ontvangen voor de opgewekte energie die ze op het net injecteren. Je plaatst dus 'overtollige' energie op het net en verkoopt die aan uw energieleverancier.

19. Voormelde bepalingen gelden mutatis mutandis voor de injectievergoeding.

IV. INWERKINGTREDING

20. Deze circulaire is onmiddellijk van toepassing en dat in alle stadia van de procedure.

Bron

Terug